Устав

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ФОНДАЦИЯ “БЕЗСМЪРТНИЯТ ПОЛК”

Статут
Чл. 1. (1) Фондация за осъществяване на дейност в обществена полза “Безсмъртният полк” /Фондацията/ е неправителствена, нерелигиозна, нетърговска и неполитическа независима обществена организация с нестопанска цел, юридическо лице по българското законодателство.
(2) Фондацията осъществява дейност в обществена полза.
(3) Фондацията се учредява за неопределено време.
(4) Наименованието на Фондацията, седалището, адресът на управлението и както и данните за нейната съдебна и данъчна регистрация, включително ЕИК номер и адрес на електронна поща, се поставят върху всички документи и издания на Фондацията.
(5) Седалището на Фондацията е град Пловдив с адрес на управление гр. Пловдив, ул. Кичево №12, ет. 5, ап. 20.
(6) Наименованието на Фондацията може да се изписва на английски език като „Immortal Regiment Foundation“ или „Immortal Regiment“, или с абревиатурите „IRF“, „IR“, „ФБП“, „БП“, а на руски език като „Бессмертный полк”.

Цели на Фондацията
Чл. 2. Цели на Фондацията са запазването във всяко семейство на личната памет за поколението, участвало в Антифашистката съпротива и Втората световна война, чрез:
т. 1. Инициативи за опазване и социализация на културо-историческото наследство.
т. 2. Образователни и обществени инициативи за опазване историческата памет и истина.
т. 3. Разпространяване и популяризиране културата на информираност и ангажираност на обществото.
т. 4. разпространяване и налагане на международните стандарти за хуманизъм и независимост.
т. 5. Подпомагане на качественото образование и развиване на проекти за стимулиране на критично мислене и налагане на стандартите на историческата обективност в образователните институции.
т. 6. Организиране и провеждане на ежегодна акция „Безсмъртен полк“ и превръщането й в национална традиция за отбелязване на 9-ти май – Денят на Победата над нацизма и фашизма.

Обществено полезна дейност на фондацията
Чл. 3. (1) Фондацията извършва обществено полезна дейност за постигане на целите си, като разходва даренията и имуществото си за:
т. 1. Създаване и поддържане на технологични решения, обслужващи целите на фондацията.
т. 2. Приемане, преразпределение и управление на средства и дарения, подкрепящи опазването на историческата памет.
т. 3. Организиране на срещи, дискусии, лекции, семинари и образователни инициативи и др.
т. 4. Съдействие за повишаване на знанията за историята в обществото.
т. 5. Независимо наблюдение на медийната и институционалната среда, обсъждане и изготвяне на анализи за наличието на език на омраза в медиите и институциите.
т. 6. Осъществяване обществен натиск и консултативни функции.
т. 7. Обединяване на усилията си със сродни организации в страната и чужбина.
т. 8. И всякакви други действия, насочени към постигане на целите на Фондацията.
(2) Редът за осъществяване на обществено-полезната дейност, подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане се уреждат с вътрешните правила на Фондацията.

 

За Полка

1. Безсмъртният полк приема за своя основна задача запазването във всяко семейство на личната памет за поколението, участвало в Антифашистката съпротива и Втората световна война.

2. Участието в Безсмъртния полк означава, че всеки българин, който помни и почита свой роднина – ветеран от Българската армия, партизанин, нелегален, боец от Съпротивата, политически концлагерист и затворник, участвал в Антифашистката съпротива и във Втората световна война, на 9 май всяка година ще излиза на улиците на своя град с техните фотографии, за да вземе участие в Парада на Безсмъртния полк. Участието в Безсмъртния полк е доброволно.

3. Безсмъртният полк е неправителствена, нерелигиозна, нетърговска и неполитическа независима обществена организация. В редовете на Безсмъртния полк може да встъпи всеки гражданин, независимо от своята вяра, националност, етнос, политически или други възгледи. Безсмъртният полк обединява хората. Всичко друго е неприемливо за нас.

4. Безсмъртният полк изключва използването на символика, различна от онази, която има отношение към Антифашистката съпротива и участието на Българската армия във Втората световна война.

5. Безсмъртният полк не може да се идентифицира с никой човек – политик, общественик, държавен или общински служител или избраник. Безсмъртният полк са хилядите загинали и техните потомци.

6. Координацията и помощта в провеждането на Парада на Безсмъртния полк на 9-ти май се осъществява от организации и граждани, които безусловно подкрепят Устава и са изразили готовност да бъдат координатори на Полка в различните населени места.

7. За опазване на Устава, за решаването на спорни въпроси, за изразяване на колективното мнение на населените места от Гражданската инициатива, се образува Обществен съвет на Безсмъртния полк. В него може да участва всеки координатор, който има опит в провеждането на Парад на Безсмъртния полк в своето населено място, в съответствие с принципите на Устава.

8. Промени в Устава могат да бъдат извършвани с решение на мнозинството от населените места, участващи в Парада на Безсмъртния полк.

9. Крайната ни цел в превръщането на Безсмъртния полк в национална традиция за отбелязване на 9-ти май – Денят на Победата над нацизма и фашизма.